Preus i normativa

PREU

 

El preu de les classes és de 80€ al mes i el curs va de setembre a juny, seguint el calendari escolar.

 

Aquesta tarifa surt de calcular el preu mig de cada curs, a un preu d’11€ l’hora.

Durant els primers anys vaig cobrar segons les hores fetes, i és d’aquells números que n’ha quedat la tarifa actual.

 

 

 

 

 

NORMATIVA DEL CENTRE

 

 

  • El pagament es realitza de forma mensual, a escollir entre domiciliació bancària, transferència o pagament en efectiu.

  Els pagaments domiciliats es passaran el dia 1 de cada mes. Si algun rebut és retornat pel banc, s’hi afegiran 2€ de despesa.  

  La transferència o el pagament en efectiu es durà a terme a principi de mes.

 L’import del rebut s’abonarà sempre íntegrament, independentment de l’assistència o no de l’alumne/a classe.

  Lamentablement, no hi ha opció de recuperar les classes perdudes per la no assistència de l’alumnat.

  Només si no es pot fer alguna classe per culpa del professor, se’n descomptarà la proporció el mes següent.

 

  • El centre seguirà el calendari escolar. Els festius o ponts no es farà classe.

  • Els grups són de 5 alumnes.

  • A l’aula no està permès menjar, ni beure, ni mastegar xiclet, ni fer us del telèfon mòbil.

  • Es demana el màxim respecte pel material, les instal·lacions i els veïns.

  • La inscripció per al curs següent requereix el pagament de 40€ per avançat.

      Els llibres de text es pagaran al començar el curs.

  • Les eines de comunicació amb el centre són el correu electrònic, el telèfon o el WhatsApp.

  També es pot anar directament a l’aula, després de concertar dia i hora.

 

 

– Recomano SEMPRE i ÚNICAMENT els audiovisuals en versió original. Des del primer dia.

 

– Proposo tenir dues seccions d’apunts: una de vocabulari i una altra de gramàtica.

 

– L’anglès d’IMPACT requereix dedicació continuada a casa, com si d’una assignatura més es tractés.

 

 

“Una inversió en coneixement paga el millor interès.”

Benjamin Franklin (1706-1790) – Polític, científic i inventor – Pare Fundador dels EUA

 

– “An investment in knowledge pays the best interest.”

 

– Aquesta formació està exempta d’IVA en virtut de l’Art. 20, punt 10 de la llei IVA 37/1992 –